آیا باید طبق نوع بدن خود تمرین کنید؟

سرنوشت خود را خود تعیین کنید
گذشته از خاستگاه کمتر معتبری که اینگئنه تقسیم بندی ها دارند، نکته اصلی مشکل ساز در مورد سوماتوتایپ ها این است که آنها به ویژگی های ظاهری افراد در یک زمان خاص از زندگی می پردازند ولی ما می دانیم که بدن همواره در حال تغییر است.یک اکتومورف می تواند با تمرین با وزنه به یک اندومورف تبدیل شود و یک اندومورف می تواند با رژیم و تمرین مستمر به یک اکتومورف تبدیل شود. تحقیق های انجام شده حاکی از آن هستند که هر گاه مردانی را که سابقه کار با وزنه نداشته اند به برنامه های پرورشی با وزنه معرفی می شوند، آن دسته از افرادی که کمترین عضله را داشته اند در پایان هفته ۱۲ بیشترین عضله را پرورش داده اند. با وجود اینکه این امکان وجود دارد که این افراد را اکتومورف بنامید و فرض کنید که استعداد عضله سازی را ندارند، ولی این ذقیقاً کاری است که آنها موفق به انجام آن شده اند. مطالعات اخیر حاکی از آن هستند که دوقلوهای همسان در نهایت و پس از برنامه های پرورشی  فرم های بدنی متفاوت و بافت های عضلانی متفاوتی کسب می کنند.
مستندات کمی موجود است که طرفدار ورزش های متناسب با نوع بدن افراد است. این توصیه ها که در ارتباط با تیپ های مختلف هستند یادآور تأثیر بارنم (Barnum eggect) است: بسیاری از تمرین ها وجود دارند که می توان آنها را به همه تیپ ها پیشنهاد کرد. به عنوان مثال در آن مقاله تمرین هایی با وزنه با حرکات ترکیبی برای تمامی انواع بدن توصیه شده است و در آن از افراد خواسته می شود تا به تعداد زیاد این تمرینات امجتم شوند. یک توصیه خوب برای تناسب اندام شما یک توصیه خوب است و مهم نیست که بر سوماتوتایپ ها تمرکز دارد یا نه.