چند اصطلاح مهم با take

take

در ادامه مطلب چند اصطلاح پرکاربرد را که با take ساخته می شوند با هم مرور می کنیم.

take a look
نگاه کردن
take a rest
استراحت کردن
take a seat
روی صندلی نشستن
take a taxi
تاکسی گرفتن
take an exam
امتحان دادن
take notes
یادداشت برداشتن
take place
اتفاق افتادن
take someone’s temperature
دمای بدن کسی را گرفتن
take time
وقت گرفتن
take a bath
حمام گرفتن
take a shower
دوش گرفتن
take a dicision
تصمیم گرفتن
take breath
نفس کشیدن
take chair
صندلی آوردن
take paper
برگه کندن
take a walk
قدم زدن
take an oath
قسم خوردن
take captive
اسیر کردن
take care
مراقب بودن

دسته بندی: گوناگون
امتیاز کاربران: