Did you use to…?

Did you use to

Did you use to…?

آیا عادت داشتید … ؟

?Did you use to live in Tokyo?
قبلا” در توکیو زندگی می کردی؟

?Did yoy use to get up early?
قبلا” زود از خواب بیدار می شدی؟

? You used to smoke heavily, didn’t you?
قبلا” خیلی سیگار می کشیدید، مگه نه؟

➿ Conversation

? Did you use to have any really bad habits?
قبلا” عادت خیلی بدی داشتید؟

? I used to bite my nails when I was younger but now I don’t.
قبلا” عادت داشتم ناخنهامو بجوم، ولی الان نه.

? What made you stop?
چی باعث شد ترکش کنی؟

? One day I bit my nail too deeply and my toe started bleeding. So I learned my lesson amd didn’t bite my nails again.
یه روز ناخنم رو چنان عمیق گاز گرفتم که شروع به خونریزی کرد. منم درسمو یاد گرفتم و دوباره ناخنم رو گاز نگرفتم.

دانلود فایل صوتی

loudspeaker

دسته بندی: speaking
امتیاز کاربران: