اولین گام در تغییر

Telegram

اولین گام در مسیر ایجاد تغییر آگاهی و دومین گام پذیرش است.

ناتانیل برندن

امتیاز کاربران: