تمرین شنیداری black friday به همراه فایل شنیداری و تست (تمرین ۴۴)

پس از شنیدن فایل شنیداری به سؤالات مطرح شده پاسخ دهید.