تمرین شنیداری election day به همراه فایل شنیداری و تست (تمرین ۴۷)

پس از شنیدن فایل شنیداری به سؤالات مطرح شده پاسخ دهید.