توضیحی بر مالتی ورس در اسپایدرمن: دور از خانه

این مقاله حاوی اسپویل است.

احتمال دارد که میستریو از بعدی دیگر در اسپایدرمن: دوراز خانه حضور نیافته باشد، ولی مالتی ورس (Multiverse) یا همان پدیده چند جهانی بخش بزرگی از دنیای سینمایی مارول است. کوئنتین بک به عنوان دانشمندی معرفی می شود که باید توقع داشته باشیم که از بعدی دیگر به این دنیا قدم نهاده باشد. او ادعا می کند که رد موجودات النتال را از زمینی که در آن بوده گرفته تا به این زمین برسد.