تمرین شنیداری Mike Tyson به همراه فایل شنیداری و تست (تمرین ۴۹)

پس از شنیدن فایل شنیداری به سؤالات مطرح شده پاسخ دهید.