تمرین شنیداری prom night به همراه فایل شنیداری و تست (تمرین ۴۸)

پس از شنیدن فایل شنیداری به سؤالات مطرح شده پاسخ دهید.